Belastingdienst correspondentie online dating camomile lawn sex video

Worden de afschrijvingen van het bbp afgetrokken, dan resulteert het netto binnenlands product (nbp).

Als bij bbp geen verdere vermelding staat, wordt het bbp tegen marktprijzen bedoeld.

Dit is het (nominaal) bbp gecorrigeerd voor de inflatie.

Men vindt de groei van het reële bbp door het indexcijfer van het nominaal bbp te delen door het prijsindexcijfer.

Deze term is minder gebruikelijk omdat per land de regels met betrekking tot afschrijvingen verschillen.

Internationale vergelijking wordt hierdoor moeilijker. Netto heeft hier dus de bijzondere betekenis van exclusief afschrijvingen.

Dit om Grote Depressie die merkbaar werd vanaf 1929 te becijferen.

Hij kreeg in 1971 voor deze prestatie de Nobelprijs.

Om naoorlogse steun te krijgen van het Marshallplan-programma moesten de betrokken landen bbp-cijfers leveren.

De Verenigde Naties hebben Richard Stone, een Keynes-aanhanger, gevraagd een standaard sjabloon te maken voor bbp-cijfers geschikt voor alle landen van de VN.

Deze verhogen niet de kostprijs, maar de verkoopprijs.

Dit is het bruto binnenlands product plus de door de inwoners van het eigen land in het buitenland verdiende primaire inkomens minus de door buitenlanders in het betreffende land verdiende primaire inkomens.

Er is toch een afspraak gemaakt om de toegevoegde waarde van de overheid te berekenen: de optelling van alle ambtenarensalarissen.

Tags: , ,